Η ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ διαθέτει τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό ικανό να κατασκευάσει το οποιοδήποτε ηλεκτρομηχανολογικό έργο.

  • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές οικοδομικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ηλιακής θέρμανσης.
  • Εγκατάστασης ΑΠΕ (ΦΒ, Α/Γ, ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ,ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ), ΚΛΠ